سه شنبه, 28 دی 1400

رئيس آموزش مجتمع علوم انساني :ahmadzadeh ahmadzadeh

 

 

كارشناسان آموزش:

 (كارشناس گروه حسابداري وگروه مديريت) mohamadi-p mohamadi-pic

 

 

 

(كارشناس گروه جغرافيا ،گروه ادبيات ودانشكده الهيات)  moosazadeh  moosazadeh-pic

 

 

 

 

aliakbari  aliakbari-pic

 

 

بخش كامپيوتر: خانم غيور  (دانشكده حسابداري ومديريت )

 

 

 

بخش كامپيوتر وكافي نت:  (دانشكده الهيات)   yousefi  yusefi-pic 

 

 

 

 

 

سمعي وبصري هاي مجتمع علوم انساني :   mashhadimashhadi-pic

 

 

 

شماره تماس مستقيم آموزش مجتمع علوم انساني: 6614597  -   0513