جمعه, 14 آذر 1399

 

در راه اندازی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی، در مقاطع ذیل نقش اساسی داشته ام:

1-  مقطع کارشناسی 1351 جا دارد در کمک به راه اندازی این مقطع از شادروان استاد زنده یاد دکتر یوسفی یاد کنم که حتی در تدوین برنامه های این رشته مرا تنها نگذاشت.

2-  مقطع کارشناسی ارشد 1370.

3-  مقطع دکتری 1376 با تلاش و پی گیری مداوم این جانب و معاضدت همکاران خوبم، مقطع دکترای ادبیات عرب در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی پس از زبان فارسی دومین دکتری آن دانشکده به حساب آمد، و در سطح کشور پس از تهران و تربیت مدرس که خود از 1372 با آن همکاری داشتم سومین دکترای زبان و ادبیات عرب.

 

 

از جمله طرحهای تحقیقاتی این جانب می توان موارد زیر را برشمرد:

1-  طرحی تحت عنوان «پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم» در سالهای(78-79) حائز این رتبه ها: رتبه اول جشنواره فردوسی مشهد.

رتبه عالی پژوهشی دانشگاه مشهد. رتبه دوم پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی، و اهدای جایزه آن به دانشجویان نیازمند.

2-  طرحی تحت عنوان « بررسی و تحلیل شواهد شعری جواهر البلاغه» سالهای تصویب طرح تا صدور کارنامه در دانشگاه فردوسی (1387-1382) با درجه بسیار خوب.

3-  طرحی تحت عنوان «قاموس فیروز آبادی در نگاهی نو» (29/10/82-29/10/81) دانشگاه فردوسی مشهد.

4-  طرحی تحت عنوان «اسلوب استثنا در قرآن کریم» در قالب پایان نامه ارشد ارائه گردیده است. (78-77) دانشگاه فردوسی مشهد.

5-  طرحی تحت عنوان «نقد و تحلیل غزل های سعدی در مقایسه با غزلهای جمیل، عمر بن ابی ربیعه، مجنون» (85-83) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

 

تا کنون چند پایان نامه را در مقطع کارشناسی ارشد راهنمایی کرده اید؟ حدود چهل مورد

تا کنون چند پایان نامه را در مقطع دکتری راهنمایی کرده اید؟ حدود سی مورد

آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی (کتاب) شامل تألیف، ترجمه و تصحیح:

1)  به زبان عربی:

الف) «دراسه و نقد فی مسائل بلاغیّه ها مّه» کتابی تحقیقی و نقدی در فن بلاغت، و درسی مقطع دکتری. نشر مشترک سازمان سمت و دانشگاه فردوسی، چاپ سوم 1387.

ب) «التّعریف بالمتنبّی من خلال أشعاره» پژوهشی نقدی، نشر دانشگاه فردوسی مشهد 1372.

ج) «مختارات ومن روائع الادب العربی فی العصر الجاهلی» کتابی درسی در مقطع کارشناسی و ارشد نشر سازمان «سمت» چاپ دوم، 1386.

 

2)  به زبان فارسی:

الف) «سیبویه پیشوای نحویان» ترجمه از زبان عربی توام با حواشی و مراجعه به مآخذ و منابع مولف، و گاهی نقد خود وی. نشر دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1359.

ب) تصحیح و تحشیه نسخه خطی «محاکمه انسان و حیوان» نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1371.

ج) «پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم» نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.

 

3)  آماده چاپ:

الف) «فصول فی النحو العربی»

ب) تصحیح و تحشیه «شرح اشکنوانیه قاضی عمید»- سروده زندانش- از روی نسخ خطی.

ج) و لمجتبی؟؟؟؟؟؟؟؟ از نثر شیوای عربی کتابی درسی برای مقاطع ارشد.

آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی (مقاله) (لطفا نام مطبوعه [مطبوعات علمی و پژوهشی و مطبوعات غیر علمی و پژوهشی اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و ...] و تاریخ انتشار آن را دقیقا ذکر فرمایید):

این جانب تا کنون بیش از صد مقاله و سخن در مباحث پژوهشی و محافل علمی داشته ام، از جمله:

1-  «بحثی در صحت و سقم اشعار جاهلی » مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 سال 1350.

2-  «ابن العمید و آثار او» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 - سال 1353.

3-  «بحثی انتقادی در نحو عربی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1- سال 1354.

4-  «یادی از ابوالعلای معرّی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1- سال 1352.

5-  «سیبویه در الکتاب» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 - سال 1353.

6-  «مقایسه ای بین ابوالعلای معرّی و خیام» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 - سال 1356.

7-  «طغرائی آن طور که من او را از اشعارش می شناسم» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 - سال 1357.

8-  «تاثیر لفظ و معنی در فصاحت» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 - سال 1361.

9-  «نقدی بر کتابی در نقد نحو عربی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 - سال 1365.

10-          «اسلوب اشتغال در نقد و داوری» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 78- سال 1366.

11-          «اسلوبهای ندا و نفی جنس در نقد و تطبیق» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره83 - سال 1367.

12-          « ویژگیهایی چند از تفسیر المیزان» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 81 - سال 1367.

13-          «تفسیر طبری در نقد و بررسی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 83 - سال 1368.

14-          لطایف و نکته های لغوی و بلاغی قرآن در «الکتاب سیبویه» شماره 84 - سال 1368.

15-          «در حاشیه دو کتاب معروف تفسیر قرآن» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 - سال 1365.

16-          «حماسه سرایی در ادبیات عرب» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 23 - سال 1370.

17-          «شعر متنبّی در خدمت رسالت فکری وی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 و 2 - سال 1375.

18-          «با ابن سکّیت در اصلاح منطق» و «الالفاظ» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 - سال 1370.

19-          «دیداری تازه با خاقانی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 123-122، سال 1377.

 

مقالات ارائه شده به کنفرانس ها و سمینارها (با ذکر عنوان مقاله/ کنفرانس یا سمینار/ تاریخ کنفرانس یا سمینار):

20-          «دیداری دیگر با خاقانی»: مجله پژوهشی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد سال 1379.

21-          «بدئت الکتابه بعید الحمید و ختمت بابن العمید»: مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی، شیراز 1353.

22-          «نقد مراجعی که به ابن العمید پرداخته اند»: مجموعه مقالات سومین کنگره تحقیقات ایرانی، تهران سال 1352.

23-          نگاهی به داستان رستم و شغاد از خلال غُرر السّیرَ و شاهنامه فردوسی و ترجمه بنداری»: مجله ادبیات دانشگاه تهران شماره 1 و 2 سال 1356.

24-          «تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی یکی از مدیحه های متنبي » : مجله ادبیات دانشگاه تهران شماره 3 و 4 سال 1368.

25-          «ابن لقمان فخرالدین ابراهیم»: دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج/3.

26-          «ابن خشاب، ابو محمد عبداله» : دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج/4.

27-          «یادی از منفلوطی » نویسنده اجتماعی مصری: منتشر در یادنامه جمال شاعر معروف خراسان.

28-          «استاد ترجافي  زاده و مقالاتش»: مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، زمستان 1377. دانشگاه علامه تهران.

29-          استاد ترجافي زاده هم درس و  دوست فاضل و شایسته ابویم»: کنگره فرازنگان کرد، سنندج 13.

30-          «کتاب قاموس در نقدی تازه»: کنگره بین المللی بزگرداشت ششصدمین سال مجد الدین فیروز آبادی، شهریور 1378.

31-          «همسان اندیشی و وامگيری در ادبیات فارسی و عربی»: سمینار بین المللی تاثیر متقابل ادبیات ایران و عرب، آبان ماه 1380.

32-          «ادبیات قدیم در نگاهی نو»: مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و زمستان 1380.

33-          «لایه ها یاروی کردهای ادبیات قدیم»:  همایش نقد ادبی در قرن بیستم، منعقد در دانشکده ادبیات و زبان های خارجی در دانشگاه تبریز 13/7/82.

34-          «شکل پیل دیدم چون عمود»: مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 1381.

35-          قاموس فیروز آبادی در بررسی و پژوهشی تازه: مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1382.

36-          «همسان اندیشی و وامگيري ... » به صورت مقاله تحقیقی و پژوهشی: مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382.

37-          «نگاه بلاغی مفسران به جمله های خبری در آیات قرآن»: مقاله مشترک: مجله علمی پژوهشی الهیات مشهد، تابستان 1382.

38-          «به یاد استادم عبدالهادی افخم زاده»: فصلنامه ادبیات دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، پاییز 1383.

39-          «واژه قسّط و کاربردهای قرآنی آن»: مجله علمی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1، 1379.

40-          «با فخر رازی در حل عبارتی غامض از تفسیرش»: مجله الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2، 1379.

41-          «حیات فردی و علمی نجم الائمه در آینه پژوهش و نقد»: مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی شماره 6، 1385.

42-          «سقز مدینه تتربّع علی عرش من الجمال»: مجله الإخاء، شماره 62، 1344. (به زبان عربی)

43-          «نظریه عبد القاهر فی الاستعاره»: مجله البیان، کویت، شماره 173، رمضان 1400 (به زبان عربی)

44-          «أسمی المبادی لحریه الإنسان فی القرآن الکریم»: مجله دانشکده ادبیات تهران، پاییز 1367. (به زبان عربی)

45-          « مع المتنبی فی تحلیل قصیده و ثائیه»: مجله دانشکده ادبیات تهران، 1368 . (به زبان عربی)

 

 

دنباله کارهای پژوهشی و سمینارها:

46-          «رحله نقدیه فی آثار الخطیب التبریزی»: سمینار بین المللی دانشگاه تبریز، 1381. (به زبان عربی)

47-          «جهود الإیرانیین فی تواصل الثقافه الاسلامیه»: قرار بود در سمیناری منعقد در کشور مصر در سالهای قبلی ایراد گردد که متاسفانه خود سمینار برگزار نشد. (به زبان عربی)

48-          «دنیای اسرار آمیز کلمات»: مجله دانشکده ادبیات مشهد دانشگاه فردوسی، شماره 4 سال 1361.

49-          «نکته سنجیهای زمخشری در کشاف»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و علمی پژوهی شماره 3 و 4 ، سال 1383.

50-          «در تراز و قرار دادن نقدی به بهانه ؟؟؟؟؟»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 1 و 2، سال 1383.

51-          «تخیلهای خاقانی در معیار نقد»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 5، سال 1384.

52-          « تامّلی در صورتگریهای قرآنی»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 6، تابستان 1384.

53-          «تامّلی در برخی از فنون بلاغی»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 6، بهار 1385.

54-          «ره آوردی از چند گام با همسفران خاموش»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 7 و8، پاییز و زمستان 1384.

55-          «توریه فّن ادبی تامّل برانگیز»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 10، تابستان 1385.

56-          «شعر طغرائی در نقد و بررسی»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1385.

57-          «صعالیک یا آزادگان مطرود»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 14، تابستان 1386.

58-            «سپیده دم شعر عرب در غربت»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 15 و 16، پاییزو زمستان 1386.

 

ویراستاریهای علمی پژوهشی مبتنی بر اصرار صاحبان اثر؛ یا موسسات پژوهشی عهده دار چاپ و نشر آن:

1)  ویراستاری علمی ترجمه فارسی «فرهنگ عربی الرّائد» به همت دکتر انزابی نژاد، در دو جلد.

2)  ویراستاری علمی ادبی «منظر الانسان فی ترجمه و فیات الأعیان» همراه یادآوریها و برخی حواشی. این کتاب به همت خانم دکتر مدرسی استاد دانشگاه ارومیه تصحیح و تحشیه شده، و توسط دانشگاه مربوط در سال 1381 در 3 جلد به چاپ رسیده است. در این جا تأسف خود را پنهان نمی دارم از خلل و نقصهایی که در زمینه این ویراستاری در چاپ کتاب پیش آمده، زیرا بر تصحیح فرمهای چاپی آن نظارت نداشته ام.

3)  ویراستاری علمی کتاب «ادبیات زندان» و نیز مقدمه ای، تالیف خانم دکتر آباد عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

4)  ویراستاری علمی کتاب «هنر و سبکهای شعر عربی» ترجمه خانم دکتر آباد عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

5)  ویراستاری علمی توام با نظرات کتاب «دستور اللغه» تصحیح دکتر اردلان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

6)  ویراستاری علمی کتاب «فن ترجمه» ترجمه دکتر عرب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

7)  ویراستاری علمی کتاب «آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی» تالیف خانم دکتر رجائی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.