شنبه, 10 خرداد 1399

 پايان نامه هاي كارشناسي ارشد گروه تاريخ

 

نام و نام خانوادگي

دانشجو

استاد

عنوان پايان نامه

تاريخ

حسين اصغر

كليدري

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي

 سر ولايت

1392/6/31

منصور افتخاري

دكتر الهي

تاريخ مسيحيان در شمال

 ايران از آغاز تا ابتداي

دوره قاجاريه

 

سپيده اميري

دكتر مروي

آثار علماي اسلامي در

 زمينه تعليم وتربيت از

سده چهارم تا پايان سده

ششم هجري

1391/11/30

زهرا

حسين زاده

دكتر دلبري

شيعيان شمال هند

1390/6/29

كبري

حسن زاده

دكتر تفضلي

تاريخ تحولات سياسي

اجتماعي استخر در قرون

نخستين اسلامي

1390/10/11

راضيه

 رباني پور

دكتر خواجه‌ميرزا

سيماي وقف

در شهرستان جوين

 

مصطفي ربيعي

دكتر خواجه‌ميرزا

جغرافياي تاريخي كربلا

1391/12/27

محمد هادي

زاهدي

دكتر تفضلي

تاريخ وتشكيلات

آستان قدس رضوي در

دوران قاجار بر پايه اسناد

 

حسين اكبري

دكتر الهي

سرگرمي ها و تفريحات

در عهد عباسيان

1391/11/28

شاه پسند

دكتر تفضلي

شاگردان مشهور

امام حسن(ع)

تا امام صادق(ع)

1390/10/4

صديقه

 سيد محرمي

دكتر دلبري

اوقاف سرخس

1390/11/29

صديقه شيخ

دكتر الهي

تصرف در ماوراء النهر

قرن نهم تا يازدهم

 

بي بي آسيه

شكيبي

دكتر

عظيم زاده

متكلمان مسلمان ازميانه

سده ي سوم هجري

تا نيمه سده ي چهارم

1390/6/31

سپيده

سيدي نوقابي

دكتر تفضلي

روابط بين مسيحيان شام

 

رضايي آغويي

دكتر باغستاني

تاريخ خزرجيان تاپايان

عصر اموي

1391/10/24

سونيا

جهانبخشي

دكتر تفضلي

تاريخ وفرهنگ ناحيه

ابيورد و فسا در

دوره اسلامي

1391/4/14

بي بي زهره

طباطبايي

دكتر تفضلي

سير تحول محراب

از دوران مغول

تا پايان دوره قاجار

1391/12/24

رقيه عاشوري

دكتر

عظيم زاده

بررسي تطبيقي اقتصاد

عصر پيامبر و خلفاي

راشدين وسفيانيان

1391/11/4

مريم عليرضايي

دكتر دلبري

وضعيت اهل ذمه

 قرن 4 تا 7 هجري

1392/7/9

معصومه لوكيان

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي

اردشير خره

1390/10/11

مژده

 موسوي غروي

دكتر الهي

حكومت هاي متقارن

عباسيان  در كردستان

1392/6/20

حسن نظري

دكتر خواجه‌ميرزا

اقتصاد و بازرگاني

عصر تيموري

1391/6/3

احمد نوباغي

دكتر خواجه‌ميرزا

وضعيت جهان اسلام

مقارن سقوط امويان

1390/11/29

مهناز كارگر

دكتر تفضلي

جايگاه اسلام در تاريخ

وتمدن ايران اسلامي تا

سقوط اتابكان لر كوچك

 

زهرا قائمي

دكتر دلبري

القاب و مناصب

عصر صفوي

1392/5/3

عصمت

 صابري راد

دكتر

عظيم زاده

بيماري هاي پوستي از

منظر منابع پزشكي

1392/6/5

ميترا توكلي

دكتر دلبري

اوضاع اقتصادي خراسان

در عهد تيموري

1392/6/5

مانا

نظري هاشمي

دكتر دلبري

قلاع مشهور ايران

از قرن اول هجري

تا آغاز حمله مغول

 

معصومه عبدي

دكتر الهي

عرفا ومتصوفه در دوره

خوارزمشاهيان

1391/11/29

معصومه

فيض آبادي

دكتر تفضلي

جغرافياي تاريخي جيرفت

1392/6/18

تكتم محبوب

دكتر الهي

جغرافياي تاريخي كيش

 

زهرا سعادتمند

دكتر

عظيم زاده

مشاهير، بقاع، مزارات

كلات و درگز

1392/6/18

محمد

ثنايي مقدم

دكتر جليلي

دانشمندان توس

تا آغاز حمله مغول

 

حسين

رزق خواه

دكتر باغستاني

آذربايجان

از آغازه سده عباسيان

تاپايان سده آل بويه

1392/6/5

زهره دانا

دكتر دلبري

وضعيت علمي و فرهنگي

اصفهان از سده 4 تا 6 ه ق

1391/10/24

زيور

احمد زاده

دكتر تفضلي

شخصيت و آثار

كتاب تاريخ الفخري

(ابن طبا طبا)

 

عصمت

قنبري مقدم

دكتر

عظيم زاده

اوضاع علمي و فرهنگي

و اقتصادي خراسان

از نيمه دوم قرن12

تا پايان قرن13 در

سفرنامه‌هاي ترجمه شده

1391/11/24

الهه نخعي

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي

جاده ادويه

 

حسين عيديان

دكتر جليلي

نقش ايرانيان در

دوره اول خلافت عباسي

 

الهه قلعه نوعي

دكتر دلبري

بقاع تاريخي

شهرستان سبزوار

 

عليرضا

 آب شناسان

دكتر

اسد بيگي

علماي مشهور مكه

در قرن اول و دوم هجري

1392/7/15

مليحه

عطاردي مقدم

دكتر

عظيم زاده

اوضاع علمي و فرهنگي

مشهد در قرن 10

تا نيمه قرن 12

(در دوران صفويان)

1392/6/21

نجمه خاتون

كريميان اقبال

دكتر دلبري

نقش بني اميه و سرداران

بني اميه در قيام عاشورا

1392/6/31

طيبه

رئيس الساداتي

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي ماهان

 

محمد مهدي

خالقي

دكتر جليلي

جغرافياي تاريخي قيروان

 

محمدرضا

خيرالهي طرقبه

دكتر دلبري

فتوحات اسلامي در

ماورالنهر از سده اول

تا پايان عصر اول عباسي

1391/11/9

زينب خرقانی

دكتر دلبری

جغرافياي تاريخی حران

 

زهرا ماماغانی

لطف آباد

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي

فيروز آباد

 

مجتبي اميري

دكتر

اسد بيگي

جغرافيای تاريخي فسا

 

وحيده

 انصاري‌محسني

دكتر

عظيم زاده

آثار مكتوب

در زمينه گياه شناسي

در ايران و عراق

تا ابتداي دوره مغول

 

مصطفي مسگري

دكتر دلبري

اوضاع فرهنگي هنري

دوره بايسنقرميرزا

 

سيد رسول

حسيني يگانه

دكتر جليلي

بررسي توصيفي و تطبيقي

حوادث تاريخي

با محوريت سوره توبه

 

كيوان

اسماعيلي ساراب

دكتر جليلي

تاريخ طليطله

تا نيمه دوم سده پنجم

1391/11/18

مرضيه ملكي

دكتر تفضلي

جغرافياي تاريخي ابهر

 

سعيده جلاليان

دكتر جليلي

سير تحول و تكامل

ضريح امام رضا (ع)

1391/12/24

سالم

حسين زاده

دكتر

عظيم زاده

تاريخ دارالشفاي رضوي

از ابتداي دوره صفوي

تا پايان قاجار با تكيه بر

اسناد آستان قدس رضوي

1392/6/24

عصمت

جهاني مقدم

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي بسطام

 

طيبه

اسماعيل زاده

دكتر

عظيم زاده

فعاليت هاي قرآني

در عصر صفويه

 

مهدي مقدم

دكتر خواجه‌ميرزا

بلخ و بخارا

در دوره تيموريان

1392/6/7

سيد حميد

موسوي

دكتر تفضلي

نقش عبدالرحمن بن

عدف در تاريخ اسلام

 

سوسن

شوكوهي مهران

دكتر مجتبوي

تاريخ نقاشي در ايران بعد

از اسلام تا آغاز صفويه

1392/7/9

محمد مهدي

جعفري

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي

شهرستان خوسف

 

شبنم شهيدي

دكتر

عظيم زاده

تاريخ نگاري خواند مير

 

الهام خالقي

دكتر باغستاني

تاثير اسلام در زندگي

اقتصادي و اجتماعي

اندلس از سده دوم

تا ششم هجري

 

فاطمه

نقوي مقدم

دكتر دلبري

كاتبان وحي

 

خديجه

گل محمد نژاد

دكتر دلبري

تاريخ و فرهنگ تمدن

فاس (در عصر اسلامي)

 

سولماز

ميرعلائي

دكتر

عظيم زاده

علوم عقلي و نقلي

بر اساس

سفرنامه‌هاي عصر صفوي

 

مرتضي زنقايي

دكتر جليلي

دانشمندان نيشابور

تا قرن 9 هجري

 

مصطفي

خانلري

دكتر دلبري

شما ل آفريقا از ديدگاه

جغرافي نويسان مسلمان

تا سده ششم هجري

 

فريدون ميري

دكتر جليلي

انگيزه هاي و علل

فتوحات مسلمانان

در سده هجري با تاكيد

بر ديدگاههاي مستشرقان

 

ريحانه

بركت مومني

دكتر

عظيم زاده

دانشمندان يونان

در آثار پزشكي ابن سينا

و علي بن ربن طبري

 

نورسته حشمت

دكتر دلبري

وضعيت اقتصادي، علمي

و اجتماعي يزد

از قرن 7 تا اوايل صفويه

 

سمانه ارفعي

دكتر

عظيم زاده

اوضاع علمي ايران

در سده دهم هجري

 

مليحه

علي اكبري

دكتر دلبري

وضعيت علمي فرهنگي

اصفهان از قرن 7 تا روي

كار آمدن صفويه

 

معصومه طلوع

دكتر الهي

جغرافياي تاريخي تفت

 

زيور

صالح پور باغي

دكتر دلبري

تجارت برده

در دوره هاي اسلامي

 

علي

خياباني تنها

دكتر دلبري

حضور يهوديان

در اقتصاد بازرگاني ايران

از پايان قرن 9

تا قرن 13هجري قمري

 

محمد اردشيري

دكتر دلبري

هنر و صنايع بازرگاني و

ديوانها در دوره غزنويان

 

سجاد توكلي

دكتر دلبري

خاندانهاي مهم مذهبي

سياسي درگز، كلات و

قوچان از صفويه تا قاجار

 

علي

باقر زاده فلاح

دكتر دلبري

جغرافياي تاريخي بجنورد

از دوره صفويه

تا پايان عهد دوره پهلوي

 

ابراهيم بارويي

دكتر دلبري

قلاع مشهور ايران از قرن

7 تا پايان قرن 9 هجري

 

عصمت

كريم زاده

دكتر دلبري

وضعيت اقتصادي، علمي

و اجتماعي يزد

از قرن 2 تا 7 هجري

 

اعظم سجاديان

دكتر

عظيم زاده

دانشمندان يوناني

در آثار پزشكي محمد بن

زكرياي رازي

و علي بن عباس اهوازي

 

الهام طالبي

دكتر

عظيم زاده

آثار و نوشته هاي

روانشناسي

درسده سوم هجري

تا آغاز قرن10 هجري

 

مريم

ابراهيمي مقدم

دكتر الهي

بناهاي تاريخي ايران

در سفرنامه هاي فارس

در دوره صفوي

 

معصومه

شوشتري

دكتر دلبري

بررسي فعاليت هاي

رجال پارلماني

 

جواد باقري

دكتر

عظيم زاده

بررسي متون

تشريحي پزشكي

در سده هاي پنج و نه

 

زهرا اصغري

دكتر دلبري

اوضاع سياسي اجتماعي

شيراز در زمان آل بويه

 

معصومه

حسين زاده

دكتر

اسد بيگي

كارگزاران حكومتهاي

دربار عباسي پس از

خلافت مامون تا پايان

عباسيان در منطقه جبال

 

محمود سنجولي

دكتردلبري

سيستان از منظر سفرنامه