یکشنبه, 24 تیر 1397

نام:عباس علي
نام‌خانوادگى: تفضلي
تاريخ تولد :7 2/12/1315
محل تدولد :سبزوار
گروه آموزشى : تاريخ وتمدن ملل اسلا مي
مرتبه علمى : دانشيار
تحصيلاتدكترا
تحصيلات
رشته/گرايش
دانشگاه
كشور
كارشناسى
تاريخ وتمدن ملل اسلامي
دانشگاه تهران
ايران
كارشناسى ارشد
""""""""""
"""""""'
"""""'''
دكترى
'''
'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''
مقالات علمى در نشريه داخلى
عنوان مقاله
نام مجله
جلد/سال
شماره
سال انتشار
همكار(ان)
نوع مقاله
بررسي نقوش ظروف فلزي ايران تا دوره صفويه
نشريه الهيات تهران
1360
1360
علمي پژوهشي
پژوهشي درباره چند بناي تارخي سبزوار
نشريه الهيات تهران
1357
1357
علمي پژوهشي
هنر در اسلام
فصلنامه دانشكده الهيات مشهد
1370
1370
علمي پژوهشي
بازار رضا ( ع )
دانشنامه ايران و اسلام
1372
1372
علمي پژوهشي
مدرسه بالا سر حضرت
دانشنامه ايران و اسلام
1373
1373
علمي پژوهشي
تاثير دين و فرهنگ ايران بر حكمرانان مغول
مجله الهيات فردوسي
1377
1377
علمي پژوهشي
قبله نماي مسجد، محراب
مجله الهيات فردوسي
1376
1376
علمي پژوهشي
قبله نماي مسجد، محراب
مجله مسجد
1379
1376
علمي پژوهشي
نگاهي به زندگي امام جواد (ع)
مجله زائر
1377
1377
علمي پژوهشي
فرهنگ ايراني و اسلامي در هنر فرش بافي و مراكز آن در خراسان
مجله دانشكده ادبيات فردوسي
1378
1378
علمي پژ.هشي
ناملايمات و علي (ع)
مجله علوم انساني واحد مشهد
علمي پژوهشي
ابيورد و مشاهير آن
مجله تخصصي فقه و تاريخ تمدن شماره سوم و چهارم
1378
1378
علمي پژوهشي
كتابهاى تاليفى
نام كتاب
ناشر
محل انتشار
چندمين چاپ
آخرين سال چاپ
همكار(ان(
تاريخ هنر و معماري اسلامي تا دوره مغول
دانشگاه آزاد مشهد
مشهد
اول
1385
تاريخ هنر و معماري از دوره مغول تا پايان قاجار
دانشگاه آزاد مشهد
مشهد
اول
1386
كتابهاى ترجمه اى
نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب
همكار(ان(
نام کتاب به زباناصلى
مشخصات کتاب ترجمهشده
نام کتاب
ناشر
محل انتشار
چندمين چاپ
آخرين سال چاپ
نعمت اسمايل علام
فنون شرق الاوسط في الاصول اسلاميه
هنر هاي خاور ميانه در دوران اسلامي
آستان قدس به نشر
مشهد
اول
1382
خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات
نام انجمن علمى يانشريه
سمت يا نوعخدمت
تاريخ
از
تا
مجله تخصصي فقه و تاريخ و تمدن
مدير مسئول و سر دبير
1383
اكنون
كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى
عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يانشان
اهدا كننده
سال دريافت
لوح تشكر و قدرداني
قائم مقام دانشگاه مشهد
1376
لوح تقدير استاد نمونه
رياست دانشگاه
ديماه 1381
لوح يادبود
رياست عاليه دكتر جاسبي
سپاسگزاري
رئيس دانشگاه مشهد
1372
سوابق تدريس
عنوان دروس تدريس شده
تاريخ هنر و معماري اسلامي 1 و 2
متون تاريخي
متون جغرافيايي
متون تاريخي و جغرافيايي و كتيبه هاكارشناسي ارشد
اسلام و ايران دوره دكترا
تاريخ نهادهاي آموزشي دوره دكترا
مظاهر تفكراسلامي در سرزمينهاي شرقي دوره دكترا
علايق پ‍‍ژوهشى :
مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت
شرح
محل
تاريخ
از
تا
مدير گروه تاريخ تمدن ملل اسلامي
مشهد دانشكده الهيات
1368
اكنون
پست الكترونيكى :
آدرس صفحه خانگى :
آدرس محل كار
آدرس دانشكده : قاسم آباد - ميدان مادر- مجتمع علوم انساني
شماره طبقه و اتاق : طبقه سوم گروه تاريخ و تمدن
شماره تلفن تماس :6613189