یکشنبه, 11 خرداد 1399

زبان تخصصي :

1. جامعه شناسي انتشارات سمت نوشته محمد حسين كشاورز ترجمه سعيد اسلامي - شيوا شكاري انتشارات فروزش

2. مطالعه متون تخصصي علوم اجتماعي 1 ( دانشگاه پيام نور ) ترجمه سعيد اسلامي - شيوا شكاري انتشارات فروزش

3. مطالعه تخصصي علوم اجتماعي 2 ( دانشگاه پيام نور ) ترجمه سعيد اسلامي - شيوا شكاري انتشارات فروزش

4. مفاهيم و اصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي ( واژگان آخر كتاب جامعه شناسي گيدنز ) ترجمه منوچهري و صبوري - نشر ني

5. مفاهيم و اصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي ( واژگان و اصطلاحات هورتن )

مباني نظريه هاي جامعه شناسي :

1. ابرت والاس ، جامعه شناسي زنان ترجمه نجم عراقي نشر ني

2. باقر ساروخاني - جامعه شناسي خانواده - انتشارات سروش

3. ريترز نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر - ترجمه ثلاثي انتشارات علمي

4. كوزر - زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي - ترجمه ثلاثي انتشارات علمي

5. كوئن - مباني جامعه شناسي ترجمه فاضل و توسلي انتشارات سمت

6. گيدنز جامعه شناسي ترجمه صبوري نشر ني

منابع روش تحقيق :

1. فرامرز رفيع پور - كند و كاوها و پنداشته ها - نشر انتشار

2. باقر ساروخاني - روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي جلد (1)

3. روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ترجمه رضا فاضل جلد اول

4. كيوي ريمون و كامپنهود لواك روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ترجمه نيك گهر نشر فرهنگ معاصر

5. قاضي طباطبايي محمود - تكنيكهاي خاص تحقيق ، انتشارات دانشگاه پيام نور

6. مقالات فرامرز رفيع پور در مورد روش و مشاهده و تحليل محتوا در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

7. كريم منصور فر - روشهاي آماري در علوم اجتماعي انتشارات دانشگاه تهران

8. زهره سرمد ، عباس بازرگان ، الهه حجازي - روشهاي تحقيق در علوم رفتاري

9. جزوه آمار مقدماتي براي علوم اجتماعي مسعود چلبي دانشگاه شهيد بهشتي

10. دواس ، پيمايش در علوم اجتماعي ترجمه نايبي نشر ني ( فصلهاي 1 تا 3 و 8 تا 11 مهم مي باشد.)

مطالعات زنان :

1. مطهري - نظام حقوقي زن در اسلام نشر صدرا

2. كاتوزيان - حقوق مدني خانواده- نشر دادگستر

3. محقق داماد بررسي فقهي حقوق خانواده نشر علوم اسلامي

4. مهدي مهريزي نظام شخصيت و حقوق زن در اسلام نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

5. معصومي - احكام روابط زن و شوهر - نشر نداي دوست

6. مباني رويكردي نوين در رابطه خانواده مباني روانشناسي : هيلگارد ، زمينه روانشناسي جلد 1 و 2 ترجمه دكتر براهني و همكاران انتشارات رشد.