یکشنبه, 11 خرداد 1399
1. اطلاعات شخصى و علمى
نام:علي اصغر
نام‌خانوادگى: يساقي
تاريخ تولد :1353
محل تولد :نيشابور
گروه آموزشى :فقه ومباني حقوق
مرتبه علمى : مربي
تحصيلاتدانشجوي دكترا
تحصيلات
رشته/گرايش
دانشگاه
كشور
كارشناسى
الهيات (علوم قران وحديث)
تهران
ايران
كارشناسى ارشد
الهيات(علوم قران وحديث)
دانشگاه تربيت مدرس
ايران
دكترى
الهيات(علوم قران وحديث)
علوم وتحقيقات
ايران
تخصص اصلى: علوم قران وحديث
آشنايى با زبانهاى خارجى : عربي
كتابهاى تاليفى
نام كتاب
ناشر
محل انتشار
چندمين چاپ
آخرين سال چاپ
همكار(ان(
فتنه از نگاه قران وحديث
تاريخ وفرهنگ
تهران
اول
1380
. سوابق تدريس
عنوان دروس تدريس شده
تفسير قران
تاريخ قران
علم الحديث
علوم قران
اعراب قران
اشنايي با كليات علوم قران وحديث
تربيت در اسلام
8. آدرس محل كار
آدرس دانشكده : قاسم اباد چهارراه اماميه مجتمع علوم انساني
شماره طبقه و اتاق :طبقه سوم اتاق گروه فقه
شماره تلفن تماس : _6613379