سه شنبه, 28 دی 1400

                  دانشجوي محترم جهت دانلود 

 آیين نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های كارشناسي ارشد و رساله های دكتری  كليك  كنيد.

 

جهت دريافت فرم هماهنگي آمفي تاتر مجتمع علوم انساني براي جلسه دفاعيه  كليك  كنيد.