سه شنبه, 28 دی 1400

گروه زبان و ادبيات فارسى از اولين گروه هاى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد مى باشد كه در حال حاضر 723 دانشجوى مشغول به تحصيل دارد. اين گروه در تمامى مقاطع تحصيلى فعال بوده و دانشجو دارد.

درحال حاضر مديرگروه اين رشته آقاى دكتر اشرف زاده مى باشند.