سه شنبه, 28 دی 1400

دروس دوره هشت ترمى رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي

نيمسال اول

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

1

تعليم و تربيت اسلامي

خير

عمومى

2

فارسى عمومي

خير

عمومى

3

زبان عمومي

خير

عمومي

4

تاريخ اسلام(1)

خير

پايه

5

صرف و نحو كاربردى(1)

خير

پايه

6

مبادى فقه

خير

اصلي

7

آشنايى با اديان بزرگ

خير

اصلى

نيمسال دوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

8

آشنايى با علوم اسلامي

خير

پايه

9

صرف و نحو كاربردى(2)

خير

پايه

10

منطق(1)

خير

پايه

11

مبادى اصولي

خير

اصلي

12

تفسير(1)

خير

اصلي

13

مبانى جامعه شناسي

خير

اصلي

14

فقه مقدماتى(1)

خير

اصلى

15

تاريخ اسلام(2)

خير

اصلى

16

زبان تخصصى(1)

خير

اصلي

نيمسال سوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

17

تاريخ اسلام از آغاز عباسى تا پايان آل بويه

خير

تخصصي

18

صرف و نحو(3)

خير

پايه

19

قرائت و درك مفاهيم فقهى و تفسيري

خير

پايه

20

روش تحقيق(متدلوژي)

خير

پايه

21

منطق(2)

خير

پايه

22

فقه مقدماتى(2)

خير

اصلي

23

كلام(1)

خير

اصلى

24

تفسير(2)

خير

اصلى

25

زبان تخصصى(2)

خير

اصلي

نيمسال چهارم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

26

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام

خير

تخصصي

27

تاريخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد

خير

تخصصي

28

مكالمه و محاضره(1)

خير

پايه

29

علوم بلاغي

خير

پايه

30

ترجمه از عربى به فارسى و فارسى به عربى(1)

خير

پايه

31

صرف و نحو كاربردى(4)

خير

پايه

32

قرائت و درك مفاهيم متون عرفاني

خير

پايه

33

كلام(2)

خير

اصلى

34

زبان تخصصى(3)

خير

اصلي

35

تربيت بدنى(1)

خير

عمومي

نيمسال پنجم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

36

تاريخ علوم در اسلام(1)

خير

تخصصي

37

متون تاريخي

خير

تخصصي

38

تاريخ اسلام در مصر و شام

خير

تخصصي

39

وضع كنونى جهان اسلام(1)

خير

تخصصي

40

تاريخ نگارى در اسلام

خير

تخصصي

41

مكالمه و محاضره سمعى و بصرى(2)

خير

پايه

42

ترجمه از عربى به فارسى و از فارسى به عربى(2

خير

پايه

43

اعراب قرآن

خير

پايه

44

تاريخ زبان و فرهنگ عربي

خير

پايه

45

قرائت و درك مفاهيم متون معاصر

خير

پايه

نيمسال ششم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

عمومي

46

تاريخ علوم در اسلام(2)

خير

تخصصي

47

تاريخ اسلام دوره عثمانيان و صفويان

خير

تخصصي

48

جغرافياى تاريخى اسلام(1)

خير

تخصصي

49

اسلام در برخورد با غرب و استعمار

خير

تخصصي

50

تاريخ هنرهاى اسلامى(1)

خير

تخصصي

51

تاريخ تشكيلات اسلامى(1)

خير

تخصصي

52

وضع كنونى جهانى اسلام(2)

خير

تخصصي

53

تاريخ تشيع(1)

خير

تخصصي

54

مكالمه و محاضره سمعى و بصرى(3)

خير

پايه

55

قرائت مطبوعات و استفاده از راديو و...

خير

پايه

نيمسال هفتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

پايه

56

تاريخ علوم در اسلام(3)

خير

تخصصي

57

كليات فرهنگ و تمدن اسلامي

خير

تخصصي

58

متون جغرافيايي

خير

تخصصي

59

جغرافياى تاريخى اسلام(2)

خير

تخصصي

60

اسلام شناسى در غرب

خير

تخصصي

61

تاريخ هنرهاى اسلامى(2)

خير

تخصصي

62

تاريخ تشكيلات(2)

خير

تخصصي

63

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

خير

تخصصي

64

تاريخ تشيع(2)

خير

تخصصي

65

تربيت بدنى(2)

خير

عمومي

نيمسال هشتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

66

تنظيم خانواده

بله

مشترك

67

وصاياى امام(ره)

بله

مشترك

68

آشنايى با قرآن كريم

بله

مشترك