دوشنبه, 29 دی 1399

يمسال اول

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

1

مباحث اصول (1)

4

2

قواعد فقه (1)

2

3

آيات الاحكام

2

4

كامپيوتر

2

جمع واحدها

10

نيمسال دوم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

5

فقه استدالالي(1)

4

6

قواعد فقه (2)

2

2

7

زبان عمومي

2

8

مباحث اصول (2)

2

1

جمع واحدها 10

نيمسال سوم

رديف

نام درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

نظري

9

فقه استدلالي (2)

4

5

10

فقه استدلالي (3)

2

5 و همنياز با 9

11

فقه تطبيقي

2

12

مباحث اصول (3)

2

8

جمع واحدها

10

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

نظري

13

رساله پايان نامه تحصيلي

4

جمع واحدها

4