دوشنبه, 29 دی 1399

يمسال اول

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

1

اصول و فلسفه آموزش وپرورش

3

-

2

آشنائي با اديان

2

3

صرف و نحو كاربردي (4)

4

4

منطق (3)

2

5

تاريخ اسلام (3)

2

6

فلسفه (3)

2

جمع واحدها

15

نيمسال دوم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

7

مباني برنامه ريزي

2

1

8

فلسفه (4)

2

6

9

مكالمه ومحاضره (1)

1

10

مبادي اصول

2

11

قرائت ودرك متون فقهي تفسيري

2

12

آشنايي با قرآن كريم

1

جمع واحدها 10

نيمسال سوم

رديف

نام درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

نظري

13

سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

2

14

متون عرفاني به فارسي

2

15

تاريخ اسلام (4)

2

5

16

مكالمه و محاضره (2)

1

9

17

فلسفه اخلاق

2

18

كلام (3)

2

19

بررسي كتب ديني دبيرستان

2

20

تاريخ زبان و فرهنگ عربي

2

جمع واحدها

15

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

نظري

21

روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

1

1

22

قرائت ودرك متون عرفاني

2

23

اخلاق (1)

2

24

كلام جديد (2)

2

25

اعراب قرآن

2

26

مكالمه و محاضره (3)

1

16

27

ترجمه عربي به فارسي

2

28

متولو‍‍‍ژي (روش تحقيق)

2

جمع واحدها

15

نيمسال پنجم

رديف

نام درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

نظري

29

كليات راهنما يي مشاوره

2

30

فقه مقدماتي (3)

2

31

علوم بلاغي

2

32

قرائت و درك متون معاصر

2

33

تفسير قرآن (2)

2

جمع واحدها

10

نيمسال ششم

رديف

نام درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

نظري

34

مقدمات روشهاي مطالعه و فنون تحقيق

1

21

35

بررسي كتب عربي دبيرستان

2

36

اخلا ق اسلامي (2)

2

23

37

قرائت مطبو عات استفاده ازراديو

1

1

38

تنظيم خانواده

2

39

تربيت بدني (2)

1

40

وصا ياي امام

1

جمع واحدها

11