سه شنبه, 28 دی 1400

يمسال اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

A

درس پیش دانشگاهی

2

پيش نياز

B

درس پیش دانشگاهی

2

پيش نياز

C

درس پیش دانشگاهی

2

پيش نياز

D

درس پیش دانشگاهی

2

پيش نياز

1

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

2

-

پايه

2

مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی

3

-

پايه

3

مبانی فلسفه

2

-

پايه

4

ریاضیات پایه

3

-

پايه

5

مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی(1)

3

-

پايه

6

اندیشه اسلامی (1)

2

-

عمومي

جمع واحد

23

نيمسال دوم

رديف

عنوان درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

7

مبانی جمعیت شناسی

2

-

-

پايه

8

مبانی مردم شناسی

2

-

-

پايه

9

آمار مقدماتی

2

-

4

پايه

10

مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی(2)

2

-

5

پايه

11

اصول علم اقتصاد

3

-

-

پايه

12

فارسی عمومی

3

-

-

عمومي

13

زبان عمومی

3

-

-

عمومي

14

اندیشه اسلامی (2)

2

-

6

عمومي

15

وصایای امام ( ره )

1

-

-

عمومي

16

تربیت بدنی (1)

-

1

-

عمومي

جمع واحد

20

1

21

نيمسال سوم

رديف

عنوان درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

17

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

2

-

7

پايه

18

آمار در علوم اجتماعی

2

-

9

پايه

19

نظریه های جامعه شناسی(1)

2

-

10

اصلي

20

زبان تخصصی(1)

2

-

-

پايه

21

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

2

-

-

پايه

22

روانشناسی اجتماعی

3

-

2

پايه

23

انقلاب اسلامی

2

-

عمومي

24

اختیاری

3

-

اختیاری

25

اختیاری

2

-

اختیاری

26

روخوانی قرآن

1

-

-

عمومي

جمع واحد

21

نيمسال چهارم

رديف

عنوان درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

27

اصول علم سیاست

2

-

-

پايه

28

نظریه های جامعه شناسی(2)

3

-

19

اصلي

29

روش تحقیق نظری

3

-

18

اصلي

30

تئوری های برنامه ریزی

3

-

-

تخصصي

31

زبان تخصصی (2)

2

-

20

پايه

32

اصول علم جغرافیا و نقشه خوانی

2

-

-

تخصصي

33

اختیاری

2

-

اختیاری

34

اختیاری

3

اختیاری

جمع واحد

20

نيمسال پنجم

رديف

عنوان درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

35

اصول توسعه و عمران

3

-

5 - 11

تخصصي

36

روش تحقیق عملی

-

2

29

اصلي

37

تئوری های برنامه ریزی منطقه ای

3

-

30

تخصصي

38

جامعه شناسی قشرها و نابرابری ها

2

-

19

اصلي

39

تئوري هاي برنامه ریزی شهری

3

-

-

تخصصي

40

تنظیم خانواده

2

-

-

عمومي

41

اختیاری

2

-

اختیاری

42

اختیاری

3

-

اختیاری

43

تربیت بدنی (2)

-

1

16

عمومي

جمع واحد

21

نيمسال ششم

رديف

عنوان درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

44

تکنیک های مقدماتی برنامه ریزی

3

-

11 - 17

تخصصي

45

برنامه ریزی روستایی

3

-

37

تخصصي

46

برنامه ریزی منطقه ای در ایران

3

-

-

تخصصي

47

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها

3

-

30

تخصصي

48

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

2

-

10

اصلي

49

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

-

عمومي

50

اختیاری

2

اختیاری

51

اختیاری

2

اختیاری

جمع واحد

20

نيمسال هفتم

رديف

عنوان درس

واحد

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

52

جامعه شناسی انقلاب

2

-

10

اصلي

53

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

2

-

10

اصلي

54

عوامل سازماندهی مکان

3

-

30

تخصصي

55

برنامه ریزی حمل و نقل

3

-

30

تخصصي

56

برنامه ریزی اجتماعی

2

-

37

تخصصي

57

بررسی مسائل اجتماعی ایران

3

-

ترم آخر

اصلي

58

اخلاق اسلامی

2

-

-

عمومي

59

اختیاری

3

-

-

اختیاری

جمع واحد

20

عنوان

واحد نظري

واخحد عملي

دروس پايه

39

دروس اصلي

19

2

دروس تخصصي

34

دروس عمومي

20

2

دروس اختياري

40

6

جمع واحدها

137