سه شنبه, 28 دی 1400

يمسال اول

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

1

عربي پيش دانشگاهي

2

پيش دانشگاهي

2

فارسي پيش دانشگاهي

2

پيش دانشگاهي

3

زبان پيش دانشگاهي

2

پيش دانشگاهي

4

صرف (1)

2

پايه

5

علوم قرآن (1)

2

تخصصي

6

نحو (1)

2

پايه

7

روش تحقيق

2

پايه

8

تعليم و تربيت اسلامي

2

عمومي

9

تاريخ اسلام (1)

2

پايه

جمع واحدها

18

نيمسال دوم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

10

فارسي عمومي

3

-

عمومي

11

زبان عمومي

3

-

عمومي

12

آشنايي با كليات علوم اسلامي

2

-

پايه

13

صرف (2)

2

4

پايه

14

نحو(2)

2

6

پايه

15

منطق

2

-

پايه

16

تاريخ اسلام (2)

2

9

پايه

17

علوم قرآن (2)

2

5

تخصصي

18

تاريخ قرآن

2

تخصصي

جمع واحدها 20

نيمسال سوم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

19

وصاياي امام (ره)

1

-

عمومي

20

زبان تخصصي (1)

2

11

پايه

21

اصول و مقدمات تفسير

2

-

تخصصي

22

مبادي اصول فقه

2

15

پايه

23

علوم قرآن (3)

2

5

تخصصي

24

تاريخ تفسير

2

-

تخصصي

25

نحو(3)

2

6

پايه

26

عقايد اسلام (1)

2

-

پايه

27

تاريخ حديث (1)

2

-

تخصصي

28

مكالمه زبان عربي (1)

1

-

پايه

29

مفردات قرآن

2

تخصصي

جمع واحدها

20

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

30

شيوه هاي تفسيري

2

21 و 24

تخصصي

31

زبان تخصصي (2)

2

20

پايه

32

نحو(4)

2

14

پايه

33

مبادي فقه

2

22

پايه

34

علوم قرآن (4)

2

5

تخصصي

35

تفسير قرآن (1)

4

21

تخصصي

36

تاريخ حديث (2)

2

27

تخصصي

37

عقايد اسلام (2)

2

26

پايه

38

تربيت بدني (1)

1

-

عمومي

39

آزمايشگاه زبان عربي (1)

1

28

پايه

جمع واحدها

20

نيمسال پنجم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

40

تجزيه و تركيب(1)

2

32

پايه

41

زبان تخصصي (3)

2

31

پايه

42

نحو (5)

2

32

پايه

43

علوم قرآن (5)

2

34

تخصصي

44

تفسير قرآن (2)

4

21

تخصصي

45

دراية الحديث

2

36 و 27

تخصصي

46

جوامع حديثي

2

36 و 27

تخصصي

47

مكالمه زبان عربي (2)

1

28

پايه

48

نهج البلاغه (1)

2

-

تخصصي

49

تربيت بدني(2)

1

38

عمومي

جمع واحدها

20

نيمسال ششم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

50

ترجمه عربي به فارسي (1)

2

42

پايه

51

نهج البلاغه (2)

2

48

تخصصي

52

علوم بلاغت (1)

2

42

پايه

53

قرائت متون معاصر و مطبوعات

2

40

پايه

54

تفسير قرآن (3)

4

21

تخصصي

55

فقه الحديث (1)

2

45

تخصصي

56

انشاء (1)

1

47

پايه

57

آزمايشگاه زبان عربي (2)

1

47

پايه

58

تجزيه و تركيب (2)

2

40

پايه

59

تجويد و آداب تلاوت قرآن

2

-

پايه

جمع واحدها

20

نيمسال هفتم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

60

ترجمه عربي به فارسي (2)

2

50

پايه

61

فقه الحديث (2)

2

55

تخصصي

62

تفسير قرآن (4)

4

21

تخصصي

63

علوم بلاغت (2)

2

52

پايه

64

اعراب قرآن (1)

2

58

تخصصي

65

سبك هاي تلاوت و حفظ قرآن

1

59

تخصصي

66

قرائت و درك متون حديث وسيره

2

58

پايه

67

انشاء(2)

1

56

پايه

68

قرائت متون علوم قرآني وتفسيري

2

40

پايه

جمع واحدها

18

نيمسال هشتم

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز

نوع

نظري

عملي

69

تنظيم خانواده

2

-

عمومي

70

قرائت متون ادبي قبل و بعد از اسلام

2

58

پايه

71

اعراب قرآن (2)

2

64

تخصصي

72

آشنايي با اديان بزرگ

2

-

پايه

جمع واحد

8