چهارشنبه, 15 تیر 1401

جهت تماس بامجتمع علوم انساني ابتدا بايكي ازشماره هاي ذيل تماس بگيريد وسپس داخلي موردنظر راشماره گيري نمائيد 

   36613469 و  36613449 و  36613379 و 36613351   كد مشهد051

 

 

جهت اطلاع از    شماره هاي مستقيم    و     شماره هاي داخلي      مجتمع علوم انساني كليك نمائيد.

 

آدرس مجتمع علوم انساني: مشهد مقدس -قاسم آباد -بلوار اماميه - نبش چهارراه اماميه

 

 

تلفنهاي ساير قسمتهاي دانشگاه      

 

    دانشكده حقوق وعلوم سياسي 

    

  دانشكده فني ومهندسي 

                           

      سازمان مركزي 2 (اماميه42)

   

  مركز فناوري اطلاعات دانشگاه

                                  

  شماره سماءمشهد ودبيرخانه استانخراسان